Algemene voorwaarden ‘Diëtistenpraktijk Fit’

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
 

 1. Definities

In de algemene voorwaarden (AV) wordt verstaan onder:

2.1. Diëtist: Heidi Wubs, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, direct toegankelijk en handelend als zelfstandig gevestigd diëtist bij Diëtistenpraktijk Fit ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 64407063;

2.2. Opdrachtgever: alle cliënten, artsen, of andere natuurlijke of rechtspersonen of (vertegenwoordigers van) organisaties met wie Diëtistenpraktijk een overeenkomst heeft gesloten en in opdracht van de betreffende haar diensten uitvoert;

2.3. Overeenkomst: elke overeenkomst welke Diëtistenpraktijk Fit sluit met de opdrachtgever en waarbij beide partijen het eens zijn met de gestelde voorwaarden en dit erkennen door middel van een handtekening;

2.4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van haar cliënt(en) / arts(en), ander natuurlijk of rechtsperso(o)n(en) of (vertegenwoordigers van) organisaties met wie de praktijk een overeenkomst heeft gesloten, verricht met het oog op het gewenste resultaat van de cliënt/arts(en);

2.5. Cliënt: de persoon aan wie de diëtist adviezen geeft;

2.6. Arts: de huisarts of paramedicus door wie de cliënt (eventueel) naar de diëtist is verwezen;

2.7. Locaties: de plaatsen waar de diëtist van ‘Diëtistenpraktijk Fit’ haar diensten uitoefent.

 

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1. De AV gelden voor alle opdrachtgevers, tenzij anders overeengekomen, waarmee Diëtistenpraktijk Fit een overeenkomst heeft gesloten.

3.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. De overeenkomst

4.1. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken.

4.2 Het één en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

 

 1. Eigendommen

5.1 Het beeldmerk/logo en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van Diëtistenpraktijk Fit. Het is niet toegestaan dit beeldmerk/logo, afbeelding of eigenlijke tekst te kopiëren voor eigen gebruik.

 

 1. Non-acceptatie

6.1 Wanneer Diëtistenpraktijk Fit naar haar mening of ervaringen geen meerwaarde zal zijn voor de opdrachtgever mag zij deze weigeren. In dit geval is er sprake van non-acceptatie.

 

 1. Privacy

7.1. Diëtistenpraktijk Fit staat in voor de privacy van de cliënt. Alles wat de diëtist met haar cliënten bespreekt, zal vertrouwelijk zijn. Enkel wanneer de cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft, zal Diëtistenpraktijk Fit gegevens verstrekken aan de opdrachtgever.

7.2. Diëtistenpraktijk zal de arts(en) informeren over het verloop van de behandeling door middel van rapportages of eventueel telefonisch contact tenzij de cliënt nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

7.3. De diëtist zal de verwijzende arts(en) en eventueel huisarts rapporteren wanneer de behandeling is beëindigd en informeren over de reden van beëindiging tenzij de cliënt nadrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

 

 1. Verhindering en beëindigen behandeling

8.1. Indien de opdrachtgever verhinderd is en niet op de afgesproken datum en tijd aanwezig kan zijn op de afgesproken locatie, dient hij/zij Diëtistenpraktijk Fit hier minimaal 24 uur tevoren van op de hoogte te stellen via e-mail, telefoon of persoonlijk. Afspraken welke niet (24 uur tevoren) worden afgezegd, ongeacht de reden, worden wel in rekening gebracht.

8.2. De diëtist heeft rechten om de overeenkomst, in samenspraak met de opdrachtgever, te beëindigen wanneer de behandeling niet naar de gewenste resultaten leidt.    

 

 1. Tariefstelling

9.1. Diëtistenpraktijk Fit is vrij om haar tarieven vast te stellen. Zij onderhandelt over de tarieven met zorgverzekeraars bij wie zij contracten heeft vastgelegd.

9.2. Behandelingen bij Diëtistenpraktijk Fit worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien uw eigen bijdrage niet volledig verbruikt is, zal deze eerst aangesproken worden. Wanneer uw eigen bijdrage volledig verbruikt is, zal de betreffende zorgverzekering uw behandeling vergoeden tot een maximum van 3 behandeluren uit de basisverzekering. Eventueel komt u in aanmerking voor een vergoeding van extra behandeluren wanneer dit onderdeel is van uw aanvullende zorgverzekering.

9.3. Indien u in aanmerking komt voor de ketenzorg (DM, CVRM, COPD), zullen de behandelingen voor u worden vergoed tot een maximum van 5 behandeluren zonder dat dit ten laste komt van uw eigen bijdrage. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, zult u een GHC verwijsbrief van de huisarts krijgen.

 

 1. Declaraties

10.1. Diëtistenpraktijk Fit is zelf verantwoordelijk voor het declareren van de behandelingen bij de betreffende zorgverzekeraars.

10.2. De opdrachtgever ontvangt van Diëtistenpraktijk Fit een factuur wanneer hij/zij niet aan artikel 10.1. kan voldoen en beide partijen anders overeen zijn gekomen. Het is de opdrachtgever zijn plicht om het te betalen bedrag binnen 14 dagen over te maken. Het rekeningnummer is NL03 INGB 0007 0676 77 t.n.v. Diëtistenpraktijk Fit.

 

 1. Betaling facturen

11.1. Bij het uitblijven van betalingen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

11.2. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

 1. Verschuldigdheid

12.1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan Diëtistenpraktijk Fit verschuldigd is, de boeken en de administratie van Diëtistenpraktijk Fit bepalend.

 

 1. Aansprakelijkheid

13.1. De diëtist van Diëtistenpraktijk Fit gaat resultaatgericht te werk zonder dat zij de opdrachtgever resultaat kan garanderen. Aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van de door de cliënt opgevolgde adviezen van de diëtist van Diëtistenpraktijk Fit wordt uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de diëtist.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Groningen.

 

 1. Klachten

15.1. Klachten dient u eerst met de diëtist van Diëtistenpraktijk Fit te bespreken.

15.2. Wanneer u de klacht niet durft te bespreken met de diëtist van Diëtistenpraktijk Fit, kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenopvang Zorgbelangorganisaties in de regio Groningen.

15.3. Hebt u een klacht en komt u er samen met de diëtist niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.